NeuralArchive

An archive of published things by Neural.it. You can browse, search, or see a random publication. The Neural Archive lists 1801 publications.

Acoustic.Space #10 - Networks and Sustainability

Author
Rasa Smite, Armin Medosch, Raitis Smits
Publisher / Label
MPLab and RIXC
Country
Latvia
Language
English, Latvian
Publication year
2011
Type of publication
Catalogue
Number of pages
288
ISBN
9789934822971

Index

CONTENTS/SATURS

6  Rasa Smite, Armin Medosch. INTRODUCTION
8  Rasa Smite, Armfns Modošs, IEVADS

11 I NETWORK POLITICS /TĪKLU POLITIKA
13 Felix Stalder. POLITICS OF NETWORKED VISIBILITY
21 Fēlikss Stalders. TĪKLOTAS REDZAMĪBAS POLITIKA
29 Clemens Apprich. READING THE DIGITAL CITY: NEW POLITICAL TECHNOLOGIES IN THE NETWORK SOCIETY
35 Klemenss Aprihs. DIGITALĀS PILSĒTAS INTERPRETĀCIJA: TĪKLU SABIEDRĪBAS JAUNĀS POLITISKĀS TEHNOLOĢIJAS
41 Magdalena Tyzlik-Carver. SUSTAINABILITY OF LABOUR IN ORGANIZED NETWORKS
47 Magdalena Tižlika-Kfirvere. DARBASPĒKA ILGTSPĒJĪBA ORGANIZĒTOS TĪKLOS
53 Geert Lovink, Ned Rossiter. UNDERSTANDING CARTOPOLITICS:THE LOGIC OF NETWORKS,
  FROM VISUALIZATION TO ORGANIZATION

57 Gerts Lovinks, Neds Rositers. KARTĒŠANAS POLITIKA:TĪKLU LOĢIKA - NO VIZUALIZĀCIJAS LĪDZ ORGANIZĀCIJAI
61 II LOCATIVE AND SITUATED MEDIA PRACTICE / LOKATĪVO UN VIETRĀDES MEDIJU PRAKSE
63 Ilze Black. TESTING, TESTING. EXPERIMENTS IN A LOCAL NETWORK DOMAIN
69 llze Black. TESTĒŠANA, TESTĒŠANA. EKSPERIMENTI LOKĀLAJĀ TĪKLĀ
75 leuan Franklin. EARWITNESS ACCOUNTS: SECONDARY ORALITY AND STREET RADIO
92 Jians Frenklins. AUSULIECINIEKA PIEZĪMES: NETIEŠĀ MUTVĀRDU SAZIŅA UN IELU RADIO
109 Marc Tuters. LOCATING “LOCATIVE”: THE GENEALOGY OF A KEYWORD
116 Marks Tuters. LOKALIZĒJOT “LOKATĪVO”: ATSLĒGVĀRDA ĢENEALOĢIJA

123 III CREATIVE NETWORKS / KREATĪVIE TĪKLI
125 Rasa Šmite. CREATIVE NETWORKS. A NETWORK, A COMMUNITY OR “JUST” A MAILING LIST?
141 Rasa Smite. KREATĪVIE TĪKLI. TĪKLS, KOPIENA VAI "TIKAI" VĒSTKOPA?
157 Francesca da Rimini. NETWORKING THE CONTAINER PROJECT: A RADICAL APPROACH TO DIGITAL LITERACY, 
  CREATIVITY, AND SOCIAL CHANGE
173 Frančeska da Rimini. KONTEINERA PROJEKTS TĪKLĀ: RADIKĀLA PIEEJA DIGITĀLAJĀM PRASMĒM,
  RADOšUMAM UN SOCIĀLAJĀM PĀRMAIŅĀM
187 Simon Biggs, Penny Travlou. DISTRIBUTED AUTHORSHIP AND CREATIVE COMMUNITIES
199 Saimons Bigss, Penija Travlū. DALĪTA AUTORĪBA UN RADOŠĀS KOPIENAS
211 IV ART AND TECHNOPOLITICS / MĀKSLA UN TEHNOPOLITIKA

213 Armin Medosch.45 REVOLUTIONS PER MINUTE (MEDIA HISTORY ON HEAVY ROTATION)
225 ArmTns Mēdošs. 45 REVOLŪCIJAS MINŪTĒ (INTENSĪVI ROTĒJOŠA MEDIJU VĒSTURE)
237 Brian Holmes. SOLIDARITY AND DETERRITORIALIZATION. THE AVANT-GARDE AS TRANS-IDENTITY
243 Braiens Holmss. SOLIDARITĀTE UN DETERITORIALIZĀCIJA. AVANGARDS KĀ TRANSIDENTITĀTE
249 František Zachoval. OPEN SOURCE THROUGH MICROSOCIETIES
256 Františeks Zahovals. ATVĒRTAIS KODS MIKROSABIEDRĪBĀ

263 APPENDIX. NETWORK CULTURE AND SUSTAINABILITY ART PROJECTS /
  PIELIKUMS. TĪKLU KULTŪRAS UN ILGTSPĒJĪBAS MĀKSLAS PROJEKTI
264 WORLD-INFORMATION.ORG 270	ELECTROSMOG FESTIVAL
274 ART+COMMUNICATION FESTIVAL 1996-2010
278 GROW_ABILITY(RENEWABLE NETWORK EXHIBITION)
280 TALK TO ME / LONG BEAN 2011
282 PIXELACHE HELSINKI 2011 FESTIVAL
283 MAP ME IF YOU WILL
284 GROWORLD
285 BOS KOI
286 LUMINOUS GREEN
287 TEMPORARY PHOTOELECTRIC DIGESTOPIANS [TpED]